دوشنبه, 25 تیر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

سمینار پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق در شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سمینار آموزشی پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق برگزار شد.

عملکرد شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در خصوص طرح احیاء تعادل بخشی...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه عملکرد این شرکت در رابطه با اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی با حضور مهندس شهلایی معاون حفاظت و بهره...

انتصاب

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه طی حکمی که از سوی مروت قبادی سرپرست شرکت آب منطقه ای کرمانشاه صادر شد جناب آقای حسین رضا حیدری به عنوان مدیر اداره...

انتصاب

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه طی حکمی که از سوی مروت قبادی سرپرست شرکت آب منطقه ای کرمانشاه صادر شد جناب آقای مجتبی کمالی منش به عنوان مدیر مدیریت...