پنجشنبه, 31 خرداد 1397
  • اخبار و اطلاعیه ها
  • نتایج کمیسیون
  • _JARAIED
  • _DANAB
  • راهنمای ارباب رجوع

دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان روانسر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه دومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان روانسر در سال 1397 برگزار شد.

سومین مرحله عملیات آمار برداری سراسری از منابع ومصارف آب در...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه سومین مرحله عملیات آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب های سطحی وزیرزمینی در کرمانشاه آغاز شد.

سه حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان سنقر مسدود شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه تعداد 3 حلقه چاه که به صورت غیرمجاز حفاری گردیده بود در شهرستان سنقر پر و مسلوب المنفعه گردید.

برگزاری جلسه شورای فرهنگی با سرپرست شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه جلسه شورای فرهنگی با حضور سرپرست شرکت و اعضاء جلسه برگزار شد.