یکشنبه, 28 بهمن 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نشست با دفتر حقوقی عنوان کرد:

دفتر حقوقی نگاهبان سیستم و حافظ اموال و داراییهای شرکت است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت، مدیر و کارشناسان دفتر حقوقی برگزار گردید بر صیانت از حق و حقوق دولت و حفظ اموال و...

مقاله علمی-پژوهشی همکار شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در معتبرترین...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه مقاله علمی کمال طاهری و همکاران در مجله معتبر

در دومین جلسه مشترک با شیلات استان کرمانشاه:

بر ارایه رویکردهای عملیاتی و برنامه های اشتغالزای آبزی پروری...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت، معاونین حفاظت و بهره برداری و برنامه ریزی و جمعی از مدیران و کارشنان این دو معاونت...

در جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت تاکید گردید:

باید با بدنه مدیریتی پویا، حق مشارکت در فعالیتهای تخصصی به همه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت، معاونین شرکت و جمعی از مدیران و روسای گروههای مختلف برگزار گردید بر اجازه رشد نمو...