یکشنبه, 5 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 97
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
شهادت حضرت علی (ع)
ماه رمضان
رمضان1
سد زاگرس
سد گیلانغرب

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان 13021446118 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی 13021446117 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021446116 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری 13021446115 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه 13021446114 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه13021446112 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش و گالری /بغل کنی چاه 13021446111 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات13021446110 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز حفرچاه به جای قنات 13021446108 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی 13021447107 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021446106 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش قدرت منصوبات چاه 13021446105 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی،صنعتی،شرب وسایر مصارف) 13021446104 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021447103 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: