چهارشنبه, 3 بهمن 1397

 

 

 

                                                                                                                (فرم نظر سنجی از ارباب رجوع)

 

 

 علت مراجعه *                                                                                     واحد مورد مراجعه *        

                               

1-آیا اطلاع رسانی وراهنمایی لازم بصوتر شفاف ودقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟*

 

2- آیا خدمت مورد نظر شما سریع به موقع ودر موعد مقرر انجام شده است؟*

 

 

3-تلاش کارکنان را جهت رعایت قوانین ومقررات وبرقراری عدالت چگونه ارزیابی می کنید؟*

 

 

4-نظر کلی شما در مورد کیفیت ارائه خدمات ارائه شده چیست؟*

 

 

5- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟*

 

 

6- نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد وهمکاری را با شما داشته اند؟

 

 

7- نام فرد یا افرادی که برخورد نا مناسبی با شما داشته اند؟

 

8- در صورت تمایل نظرات وپیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید؟