یکشنبه, 28 دی 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف ب ایران
کرمانشاهآب
شعار سال 99
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

صدورپروانه / مجوز بهره برداری از منابع آبی (13021446000)

عنوان خدمت

نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت کد زیرخدمت
 حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446100
حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446101
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446102
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446103
 مجوز نصب منصوبات برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی ، صنعتی ، شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446104
 مجوزتغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه حضوری خدمات اختصاصی 13021446105
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل(روش اجرای رسیدگی،فرم درخواست ،انجام کارشناسی و صدور پروانه کف شکنی چاه) شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446106
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446107
صدور مجوز حفره چاه به جای قنات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446108
صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446109
صدور مجوز پیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446110
پروانه حفر هواکش و گالری /بغل کنی چاه  شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446111
صدور مجوز تغییر قطر چاه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446112
صدور مجوز افزایش/ کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446113
برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446114
تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446115
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446116
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446117
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446118
تعیین واعلام حدبستر و حریم رودخانه ها ومسیل ها وآنهار طبیعی مرزی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446119
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحد های صنعتی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446120
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446121
 رسیگی درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446122
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446123
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحد آبزی پروری شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446124
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور شرکت آب منطقه ای کرمانشاه الکترونیک خدمات اختصاصی 13021446125

 

 

 

 

 بازدید:11422
آخرین به روزرسانی: 1399/06/21