جمعه, 23 آذر 1397

تاریخچه مدیران شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه 

 

     1- شرکت سهامی آب منطقه ای غرب

      آقای مهندس سید جلال میرزادگان

          o  شروع مدیریت    58/3/23 خاتمه مدیریت   62/7/1

 

       آقای مهندس ستار محمودی

          o  شروع مدیریت     62/7/1 خاتمه مدیریت  70/2/22

   

       آقای مهندس داوود آقاجانی

          o  شروع مدیریت    22/2/70    خاتمه مدیریت   73/5/5

 

       آقای مهندس حبیب ا... بیطرف

          o  شروع سرپرستی 73/5/9  خاتمه سرپرستی 73/6/27

  

 

      آقای مهندس اصغرتهرانی

          o  شروع مدیریت     73/6/27 خاتمه مدیریت 76/7/20

  

 

       آقای مهندس صمد رجاء

          o  شروع مدیریت     76/7/20 خاتمه مدیریت  79/7/23

  

 

       آقای مهندس اصغر میرزایی

          o  شروع مدیریت     79/7/23 خاتمه مدیریت  83/5/25

 

       آقای مهندس مظفر صفری

          o  شروع مدیریت    83/5/25 و آخرین مدیرعامل آب منطقه ای غرب

 

   2- شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه

                  آقای مهندس مظفر صفری      

          o   شروع مدیریت      1385   خاتمه مدیریت 87/4/25

 

                  آقای مهندس محمد کهریزی

          o   شروع مدیریت    25/4/87   خاتمه مدیریت  92/6/12

 

                  آقای مهندس کیاست امیریان

          o   شروع مدیریت  92/6/12  خاتمه مدیریت   97/2/13

             

                  آقای مروت قبادی

          o   شروع سرپرستی  97/2/13 و تاکنون نیز ادامه دارد...بازدید:4850
آخرین به روزرسانی: 1397/06/10