دوشنبه, 4 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرمانشاهآب
شعار سال 97
سر ریز سد گاوشان
سد سلیمانشاه
آب نیست
سد زاگرس
سد گیلانغرب

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
نظارت بر منابع آب و انجام بازرسی در محدوده مطالعاتی استان (گشت و بازرسی) ارزیابی معاونت حفاظت و بهره برداری 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/31

بازدید:75

بازسازی و مقاوم سازی ساختمان سد آزادی و شبکه آبیاری و زهکشی ارزیابی معاونت طرح و توسعه 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:40

98-5-ب واگذاری انجام امور مربوط به نامه رسانی‘ تنظیفات‘ نگهداری فضای سبز‘ آبدارخانه ها‘ تعمیر و نگهداری تأسیسات از طریق مناقصه شماره 98/1/ب مناقصه یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1398/04/04 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/23

بازدید:62

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر داردپروژه های مشروحه زیر را از طریق فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از شرکتهای دارای صلاحیت در رشته های مربوطه با توجه به مشخصات زیر دعوت می شود نسبت به تهیه اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند. ردیف عنوان مناقصه شماره و نوع برگزاری مناقصه مبلغ برآورد اولیه براساس فهارس پایه سال 1398 محل اجرای پروژه استان کرمانشاه مدت اجرای عملیات شرایط شرکت کنندگان 1 پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان سد آزادی و شبکه آبیاری و زهکشی 2098001232000005 ارزیابی کیفی پیمانکاران حدود شصت میلیارد ریال ثلاث باباجانی 12 ماه شرکتهای دارای صلاحیت حداقل رتبه 5 آب 2 عملیات احداث باقیمانده راه دسترسی به سد هواسان و جاده جایگزین ازگله 2098001232000020 ارزیابی کیفی پیمانکاران حدود چهارصد میلیارد ریال ثلاث باباجانی 12 ماه شرکتهای دارای صلاحیت حداقل 3 راه ، باند و فرودگاه 3 پروژه محوطه سازی ایستگاه های پمپاژ شماره 1 و 2 طرح آبرسانی به شهر پاوه 20981232000017 مناقصه عمومی 461/144/762/9 ریال شهر ستان پاوه 8 ماه شرکتهای دارای صلاحیت حداقل رتبه 5 ابنیه 4 اجرای عملیات تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری در سال 97 20981232000019 مناقصه عمومی 4,727,203,791 ریال سطح استان کرمانشاه 6 ماه شرکتهای دارای صلاحیت حداقل رتبه 5 آب این مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 20/3/98 می باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 مورخ 20/3/98 لغایت ساعت 14 مورخ 27/3/98 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ، زمان بازگشایی پاکت ها و سایر اطلاعات این مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) در دسترس می باشد. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف : آدرس کرمانشاه - میدان سپاه پاسداران (نفت) بلوار زن – ضلع غربی پالایشگاه – شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و تلفن 08338370135 و 08338370163 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ارزیابی معاونت طرح و توسعه 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/19

بازدید:80

پروژه بازسازی و مقاوم سازی ساختمان سد آزادی و شبکه آبیاری و زهکشی ارزیابی معاونت طرح و توسعه 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/19

بازدید:46

تجدید مناقصه پروژه محوطه سازی ایستگاه های پمپاژ شماره 1 و 2 طرح آبرسانی به شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/19

بازدید:38

اجرای عملیات تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری در سال 97 مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/19

بازدید:38

98/1/م فروش تقریباً 50 تن آهن آلات ضایعاتی طی مزایده شماره 98/1/م مزایده یك مرحله‌ای بازرگانی 1398/03/27 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:46

98/4/ب خرید 8 الکترو پمپ سانتریفیوژ مورد نیاز پروژه شبکه تنگ حمام تجدید مناقصه شماره 98/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 1398/03/25 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:50

98-3-ب واگذاری فعالیت حفظ و حراست از سدهای در دست بهره برداری استان طی تجدید مناقصه شماره 98/3/ب مناقصه یك مرحله‌ای بازرگانی 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/18

بازدید:60

98-2-ب خرید 8 الکترو پمپ سانتریفیوژ مورد نیاز پروژه شبکه تنگ حمام مناقصه شماره 98/3/ب مناقصه دو مرحله‌ای بازرگانی 1398/02/30 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/18

بازدید:72

اجرای پروژه تجهیزات هیدرومکانیکال سد قشلاق ارزیابی معاونت طرح و توسعه 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:82

اجرای عملیات تجهیز نقاط مصرف به ابزارهای اندازه گیری در سال 97 مناقصه یك مرحله‌ای معاونت حفاظت و بهره برداری 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:54

اجرای پروژه بازسازی شبکه اصلی و فرعی گیلانغرب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:72

پروژه محوطه سازی ایستگاه های پمپاژ شماره 3 و 4 طرح آبرسانی به شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/09

بازدید:75

پروژه محوطه سازی ایستگاه های پمپاژ شماره 1 و 2 طرح آبرسانی به شهر پاوه مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/09

بازدید:72

عملیات اجرایی پروژه خطوط ، ابنیه و تجهیزات شبکه چپ تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:97

پایدار سازی ترانشه های کانال اصلی و ایستگاه های پمپاژ و کارهای باقیمانده اراضی شبکه ساحل چپ پایاب سد زمکان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:88

بازسازی بخشی از آسیبهای زلزله در سد و شبکه تنگ حمام مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:63

98-1-ب واگذاری فعالیت حفظ و حراست از سدهای در دست بهره برداری استان طی مناقصه شماره 98/1/ب تجدید (97/5/ب) مناقصه یك مرحله‌ای امور بازرگانی 1398/02/09 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:58

« 1 2 3 4 » صفحه: